Gmina wspierająca rodzinę II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin pod nazwą

Gmina wspierająca rodzinę II edycja

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. Gminy, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplom „Gmina wspierająca rodzinę” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez gminy. Gminy przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Gmina wspierająca rodzinę” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 wybranych zadań.

Zadania konkursu:

 1. Opracowanie programu, planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 2. Podejmowanie działań na rzecz promocji karty dużej rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 3. Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin np. pikniki, festyny…, podczas których ogłoszony zostanie konkurs plastyczny lub literacki dla rodzin „To właśnie jest nasza rodzina”. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 4. Prowadzenie zajęć mających na celu aktywizację seniorów i ich integrację ze społecznością lokalną. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 5. Prowadzenie warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka lub posiadających dzieci do lat trzech. Tematyka warsztatów powinna być związana z opieką, pielęgnacją lub wychowaniem dziecka. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 6. Opracowanie gminnego programu wspierania rodziny na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 7. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 8. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 9. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 10. Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców ,,Gmina wspierająca rodzinę”. Zadaniem konkursowym jest wskazanie (przez uczestników konkursu/gminy) propozycji rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Gmina wspierająca rodzinę, który w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje gmin o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • Jury zachęca gminy do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w formie zdjęć, opracowań tekstowych, filmów.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 września 2017 r.
 • Adres jury konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa., e-mail: sekretariat@przyjaznagmina.com
 • Zgłoszenia gmin do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!